Allmänna Avtalsvillkor för lån hos Förskottslön Sverige AB

SECCI - Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
Integritetsskyddspolicy - Information om behandling av personuppgifter

 

1.     Inledande information
Förskottslön Sverige AB Box 583 801 08 Gävle  (Förskottslön), org. nr 556792-0474, erbjuder privatpersoner korttidslån i avvaktan på närmast kommande löneutbetalning eller annan regelbundet återkommande utbetalning.
Ett lån hos Förskottslön löper under maximalt 30 dagar och kan beviljas från 2 000 kr upp till 10 000 kr. Lånets förfallodag sammanfaller normalt med låntagarens löneutbetalningsdag. Förskottslön förbehåller sig rätten att neka en sökande kredit om Förskottslön bedömer att det finns risk att låntagaren inte kan fullfölja sina åtaganden. Konsumenten har alltid rätt att få information om att en kredit inte beviljas.

 

2.    Låneansökan
För varje låneansökan genomför  Förskottslön en sedvanlig kreditprövning.
Utöver godkänd kreditprövning krävs följande för att beviljas lån:

·         Den sökande ska ha fyllt 19 år.

·         Den sökande ska vara folkbokförd i Sverige.

·         Eventuella tidigare lån hos Förskottslön jämte räntor och avgifter ska vara till fullo återbetalda.

·         Lånebeloppet får inte överstiga hälften av sökandens förestående löneutbetalning alternativt annan förestående utbetalning.

Efter godkänd ansökan sker utbetalning till det bankkonto som låntagaren angett.Bankkontot dit utbetalningen sker skall vara samma bankkonto som låntagarens nästkommande lön alternativt annan ersättning utbetalas.

Lånet är personligt och låntagaren har inte rätt att överlåta krediten till någon annan.

 

3.   Villkor för återbetalning
Hela lånet inklusive ränta och uppläggningsavgift ska på angiven förfallodag vara återbetalat till det konto som anvisats av Förskottslön.

Låntagaren ska i samband med låneansökan genom autogiromedgivande godkänna att det aktuella återbetalningsbeloppet senast på förfallodagen överförs från låntagarens konto till Förskottslöns konto. Det åligger låntagaren att tillse att medel finns tillgängligt på det aktuella kontot vid förfallodagen.

Låntagaren medger att uppgifter ur kontoförande banks register om kontonummer och adress samkörs med Bankgirocentralen BGC:s uppgifter.

Preliminära uppgifter om förfallodag samt belopp att återbetala framgår vid låneansökningstillfället och avtalsvillkor skickas via e-post i PDF format direkt till låntagaren. Slutgiltig avisering kommer att ske via e-post i samband med utbetalningen av lånet.

 

4.  Räntor och avgifter
Lån kan beviljas med helt tusental kr i beloppsintervallet 2 000 – 10 000 kr.
Låntagaren har skyldighet att betala ränta efter en årlig räntesats beräknad utifrån utestående skuld från och med utbetalningsdagen. Den aktuella räntesatsen framgår av Förskottslöns prislista.

Ränta och handläggningsavgift ska betalas av låntagaren i samband med lånets återbetalning.

Lånebelopp Handläggningsavgift Räntekostnad Total kostnad 
 
Totalt att 
återbetala
Kreditränta Effektiv ränta
    (vid 30dgr lån) (vid 30dgr lån) (vid 30dgr lån) (vid 30dgr lån)
2 000 kr 399  kr 62 kr 461 kr 2 461 kr 38% 1147%
3 000 kr 399  kr 94 kr 493 kr 3 493 kr 38% 537%
4 000 kr 399  kr 125 kr 524 kr 4 524 kr 38% 347%
5 000 kr 399  kr 156 kr 555 kr 5 555 kr 38% 260%
6 000 kr 399 kr 187 kr 586 kr 6 586 kr 38% 211%
7 000 kr 399  kr 219 kr 618 kr 7 618 kr 38% 180%
8 000 kr 399 kr 250 kr 649 kr 8 649 kr 38% 158%
9 000 kr 399  kr 281 kr 680 kr 9 680 kr 38% 143%
10 000 kr 399 kr 312 kr 711 kr 10 711 kr 38% 131%


Vid annan löptid än 30 dagar kan den faktiska Räntekostnaden variera. Krediträntan är alltid 38% oberoende löptid.

 

5. Effektiv ränta
Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden för lånet (summan av ränta och avgifter) och anges som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. Den effektiva räntan varierar beroende på lånebelopp och kredittid, punkt 4.

 

6. Dröjsmålsränta samt försenings-  och påminnelseavgift
Har inte lånet återbetalats inom fem bankdagar från förfallodagen sänds en påminnelse till låntagaren. I samband med detta påförs en påminnelseavgift om 60 kr. Om lånet inte återbetalas i tid har Förskottslön rätt att ta ut en dröjsmålsränta på det belopp som förfallit till betalning intill dess att lånet till fullo återbetalats. Dröjsmålsräntan uppgår till 30% årsränta.

 

7. Övriga konsekvenser vid utebliven betalning
Om betalning inte inkommit inom tio dagar från det att påminnelse om återbetalning sänts till låntagaren överlämnas fordran för indrivning (inkasso).

 

8. Adressändring m.m.
Låntagaren är skyldig att utan dröjsmål underrätta Förskottslön om ändring av adress, telefonnummer, Kontonummer, byte av bank, ändrad inkomst eller eventuella andra ändrade förutsättningar som är relevanta för att kunden och Förskottslön skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot varandra.

 

9. Ångerrätt
Låntagaren har med stöd av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) möjlighet att utnyttja sin ångerrätt. Ångerfristen löper under 14 dagar räknat från den dag låneavtalet ingicks. Vid avbeställning ska låntagaren lämna eller sända ett meddelande om detta till Förskottslön. Låntagaren ska efter avbeställning snarast återbetala utnyttjat lån och därtill betala upplupen ränta, Förskottslön haft för lånet för tiden fram till dess att låntagarens meddelande om avbeställning mottagits.

 

10. Förtida inlösen
Låntagaren har rätt att återbetala lånet i förtid. Låntagaren är vid förtida återbetalning skyldig att jämte lånebeloppet betala upplupen ränta intill återbetalningsdagen samt den vid avtalets ingående gällande uppläggningsavgiften för lånet.

 

11. Långivarens överlåtelse av krediten
Förskottslön Sverige AB har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan part.

 

12. Personuppgifter
Förskottslön ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen omfattar personuppgifter som Låntagaren lämnat i samband med krediten eller som annars inhämtas av Förskottslön och registreras i samband med uppläggning eller administration av krediten eller inom ramen för avtalsförhållandet. Ändamålet härmed är att uppgifterna ska användas, sammanställa och bearbetas för Förskottslöns administration, kredithantering och kreditbedömning samt för att Förskottslön ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Uppgifterna kan också utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsoch metodutveckling, riskhantering och statistik. Förskottslön förbehåller sig rätten att spela in eller på annat sätt dokumentera sin kommunikation med låntagaren. Genom sin acceptans av de allmänna villkoren anses låntagaren ha lämnat sitt samtycke till att låntagarens uppgifter behandlas enligt denna punkt.

Låntagaren kan en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas av Förskottslön avseende Låntagaren eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift genom att skicka en skriftlig, vidimerad begäran om detta till: Förskottslön Sverige AB Box 583 801 08 Gävle.


För mer detaljer, se vår Integritetsskyddspolicy.

 

13. Missbruksregister
Registrering i särskilt missbruksregister kan komma att ske i fall då låntagaren lämnat felaktiga uppgifter som lett till att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar eller om låntagaren grovt eftersatt sin återbetalningsskyldighet.

 

14. Uppgiftslämnande enligt kreditupplysningslagen (1973:1173)
Uppgifter om lånet, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av Förskottslön komma att lämnas till kreditupplysningsföretag som står under Datainspektionens tillsyn.

 

15. Force majeure
Förskottslön ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigs-händelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet.

 

16. Klagomål
Klagomål kan framföras skriftligen eller per telefon till Förskottslön. Vid missnöje med Förskottslöns hantering har låntagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), telefonnummer 08- 555 017 00. Tvister med anledning av dessa villkor eller låneavtalet kan prövas av allmän domstol.

 

17. Cookies
Förskottslöns webbplats använder cookies.

En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren. Till detta används två olika typer cookies- permanenta och temporära (sessionscookies).

De cookies som används på Förskottslöns webbplats är helt anonyma och innehåller inga personuppgifter. Användningen av cookies på webbplatsen går till att förbättra användarupplevelsen och insamlad data går till att på sikt förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen samt för statiskt ändamål.

Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares säkerhetsinställningar. Om besökaren väljer att inte tillåta cookies kan det påverka funktionaliteten på webbplatsen.

© Förskottslön™ Sverige AB. All rights reserved. 2009-2024